GDPR

Information om behandling av personuppgifter


Värnamo Fastighetsförmedling AB är väldigt försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

Den nya dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, säljare eller spekulant och i samband med att du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till någon av våra tjänster eller om du på annat sätt kommer i kontakt med Värnamo Fastighetsförmedling AB. 

För behandlingen av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter enligt denna integritetspolicy är vi på Värnamo Fastighetsförmedling AB personuppgiftsansvariga.

Vilka uppgifter samlar vi in?
I samband med att du kontaktar oss via vår hemsida, telefon eller på annat sätt kommer i kontakt med oss hanterar vi namn, adress, i förekommande fall personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att hantera kontonummer, uppgift om betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner samt information om bud som har lämnats på bostäder som varit till salu via oss på Värnamo Fastighetsförmedling AB. Vidare hanterar vi bilder samt annan information avseende bostad som förmedlas av Värnamo Fastighetsförmedling AB.

Vidare kan Värnamo Fastighetsförmedling AB komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, däribland IP-adress eller annan logginformation. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på vår hemsida för att beställa våra tjänster, att du kommunicerar med oss på Värnamo Fastighetsförmedling AB och andra via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon.

Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Värnamo Fastighetsförmedling AB har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen. Mer information om vilka cookies Värnamo Fastighetsförmedling AB placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies finns i vår cookiepolicy.

Hur samlar vi in uppgifter?
Vi samlar in och behandlar uppgifter:

- Som du själv har lämnat i samband med att du tar kontakt med oss för ett värderings- och/eller förmedlingsuppdrag eller för att utföra eller beställa en tjänst via vår hemsida, anmäler intresse för en viss bostad, går på visning, lämnar ett bud på en bostad eller kontaktar oss på annat sätt. De uppgifter som då samlas in är uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra det aktuella uppdraget, tillhandahålla tjänsten eller besvara din förfrågan.

- Som kommer från offentliga register så som t.ex. Lantmäteriet och Skatteverket vilket vanligtvis är information om din fastighet.

- Som kommer från din bostadsrättsförening vilket kan vara namn, personnummer, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer, uppgifter om bolån vilka behövs för att kunna genomföra uppdraget du har lämnat till oss.

Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder dig av.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av våra tjänster kommer att behandlas av Värnamo Fastighetsförmedling AB eller samarbetspartners för följande ändamål.

1. Om du är säljare eller köpare för att kunna utföra förmedling av bostad eller tjänst inkluderande kommunikation angående uppdraget, fullgörande av de skyldigheter som åligger oss enligt lag samt även publicering av bilder och andra uppgifter om bostaden på vår och övriga samarbetspartners hemsidor samt eventuella andra digitala kanaler i enlighet med det uppdragsavtal som föreligger.

2. Om du är köpare, säljare eller spekulant för marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs samt i våra konton i sociala medier i syfte att marknadsföra Värnamo Fastighetsförmedling AB eller boenderelaterade tjänster och produkter som tillhandahålls av våra samarbetspartners.

3. Om du är köpare eller säljare för att hantera handpenning samt andra ekonomiska transaktioner inom ramen för tecknat uppdragsavtal.

4. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

Laglig grund och berättigade intressen för behandlingen
Värnamo Fastighetsförmedling AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller andra kanaler.

Om Värnamo Fastighetsförmedling AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom en aktiv handling från dig.

Med vem delar vi dina uppgifter?
När det är nödvändigt delar vi dina uppgifter med olika mottagare:

Banker
För att kunna administrera förmedlingen av bostaden kommer säljarens och köparens uppgifter att lämnas ut till köparens bank i samband med tillträdet. Grunden för behandlingen är intresseavvägning för att vi ska kunna förmedla bostaden till köparen.

Fastighetsmäklarinspektionen
På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som är den statliga tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över samtliga registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Enligt lag är en fastighetsmäklare skyldig att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär att få ut. Grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Hemnet med flera
Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med bland annat hemnet.se med flera liknande aktörer. Grunden för behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose Värnamo Fastighetsförmedlings AB:s intresse av att marknadsföra oss och vår verksamhet.

Bostadsrättsförening
I samband med ett förmedlingsuppdrag delar vi, beroende på objektet, uppgifter med den bostadsrättsförening där säljaren är medlem. Uppgifter som vi kan komma att dela är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Grunden för behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla uppdragsavtalet med säljaren samt en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till köparen.

Tjänsteleverantörer
Värnamo Fastighetsförmedling AB anlitar olika tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla bland annat IT-tjänster och marknadsföringstjänster, såsom fotografering och trycksaker och vi delar personuppgifter med dessa leverantörer. Uppgifter som vi delar med dessa tjänsteleverantörer får endast behandlas i enlighet med vår instruktion och uppgifterna får inte användas för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Budförteckningen
Uppgifterna i budförteckningen kommer att lämnas ut till säljaren enligt den skyldighet som åvilar mäklaren enligt fastighetsmäklarlagen.

Övriga
Vi kan också efter att du har lämnat ditt samtycke, lämna ut dina kunduppgifter till andra aktörer, t ex myndigheter om det bedöms vara nödvändigt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vilket medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. För mer information kring hur länge vi sparar dina uppgifter vänligen gå till [GALLRINGSPOLICY].

Dina rättigheter
Enligt GDPR har du ett antal rättigheter vilka följer här nedan.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress. För att beställa ett registerutdrag kan du kontakta Värnamo Fastighetsförmedling AB.

Rätt till rättelse
Du har vidare rätt till rättelse om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller behöver kompletteras med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifterna.

Rätt till radering
Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Det gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt till begränsning
Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det är dock viktigt att komma ihåg att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt till dataportabilitet
Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har lämnat till oss i de fall vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, tex. ett uppdragsavtal. Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att, på begäran, få ut de uppgifter som finns registrerade om dig i syfte att föra över dem och återanvända dem hos en annan part, till exempel en annan leverantör. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta Värnamo Fastighetsförmedling AB. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida varnamofast.se

Återkalla samtycke
En del av behandlingen vi gör av dina uppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke i samband med att du beställer någon av våra tjänster via vår hemsida.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke och för att göra det kontaktar du Värnamo Fastighetsförmedling AB enligt nedan. Det är dock viktigt att notera att vi har rätt att behandla dina uppgifter på annan laglig grund än samtycke vilket innebär att vi kan komma att fortsätta behandla dina uppgifter i vissa avseenden även efter det att du har återkallat ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig är Värnamo Fastighetsförmedling AB (org.nr 556961-6468 med adress Hornsgatan 8, 331 41 Värnamo. Tel: 0370-155 00, e-post: kontakt@varnamofast.se, webb: varnamofast.se).

Cookies

Vad är en cookie?
Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (exempelvis mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Cookies används  av Värnamo Fastighetsförmedling AB för att sammanställa besöksstatistik.
Informationen används statistiskt för att analysera hur webbplatsen används och hur många som besöker olika sidor. Det finns två typer av cookies, temporära och permanenta. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies lagras och sparas under en längre tid på din dator. Oavsett vilken typ av cookies som används sparas ingen personlig information om dig som användare.

Vill du inte tillåta permanenta cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhets- eller sekretessinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Väljer du att inte tillåta cookies kan det innebära att webbplatsen inte kan användas eller att den inte fungerar på bästa sätt. Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats: http://www.pts.se/.

Denna webbsida använder Google Analytics. Google Analyticsen webbanalystjänst tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.


Kostnadsfri värdering

Går du i tankar att sälja din bostad?

Vi erbjuder ett helt förutsättningslöst möte med rådgivning och  och en kostnadsfri värdering.

SKICKA